قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

تحلیل و آنالیز داده های آماری

تحلیل و آنالیز داده های آماری
 
تحلیل و آنالیز داده های آماری

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم تیر 1390 توسط یزدان خاکی
 

 

      داده پردازان فروزش

 

با توجه به اينكه صحت و اعتبار نتايج يك پژوهش به انجـــــام دقيق و اصولي تمامـــــي مراحل

 

 آن بستگي دارد، " ما کارشناسان ارشد آمار " آمادگي داریم، از زمان شروع يك پژوهش يا

تحقيق ميداني، یا تهيه پرسشنامه و نمونه گيري اوليه تا زمــــــان نتيجه گيري و تحويــــل

پروژه، خدمات تخصصي آمـــــاري را به محققان و دانشجویان ارائه نمايیم.

 

تجزیه و تحلیل آمـــــاری رشته های علوم اجتماعـــی، مدیــــریت، مهندســـی و پزشکی،...


تجزیه و تحلیل آماری با اســــــــتفاده از SPSS, minitab, sas, splus, statistical, eveiws, stata,...


تحلیل آماری پایان نامه های رشته های آمـــــــار، مهندســــی صنایع، علوم اجتماعی،

اقتصاد، پزشکی، مــــــدیریت، حسابداری، بازرگانــی، تربیت بدنی، کشاورزی، علـــــــوم

تربيتـــي، تمامي رشتـــــــه هاي پزشكي، مترجمي زبان، صنايع غذايي، بهداشت محيط،

گرايش هاي مديريت، زمین شناســـی، زیست شناسی و غیره

انجــــام تحــــلیلهای آمــــاری  شامـــل:

تحلیلهای توصیفی شامل: رسم جداول فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی،

رســم نمودارهای توصیفی،...

تحلیلهای استنباطی شامل: آزمونهــــای مختلف پــــارامتری و نـــاپـــارامتری آمــاری،

آزمونهای استودنت (استيودنتt )  ( نمونه های مســــــتقل، نمـــــونه های وابسته) ،

 آنـــــالیز واریانـــس، آزمون مقايســــــه ميانگين¬ها (آزمون دانكن و LSD و تـــوکی و دانت)

 تحلیل¬های عامـــــلی، محــاسبه آماره‌های گوناگون مانند آماره t، آماره کی دو ( خی دو

يامربع كاي)، آماره گاما، محاسبه ســـــطح معنی داری p-value برای آزمونهای مختلف و

تفــــــسیر آن، مدل ســـازی رگرسیونی، سریهای زمانی و طرح آزمایشها، ازمونــــهای

ناپارامتري کروسکال والیــــس، من ویتنی، کندال تـــاو b، آزمون نرمال بـــودن مشاهدات

 آزمون فرضيه ها، آزمون همــــــبستگي پيرســــون، اسپیرمن، آزمون همبستگي

،ناپارامـــــتري (آزمون كندال و تاو)، کـــنترل کیفـــــیت آماری و نمودارهای کنترل، آزمون

روايي و پايايي و قابليت اعتمـــــاد پرسشنامه بــــا استفاده از آلفاي كرونباخ,...

طــــراحی پرسشنامه ، انجام تحلیلهای آماری و اکتشافی 

ارائه مشاوره آماری

 

 

حق الزحمه کار بصورت توافقی و با تخفیف برای دانشجویان خواهد بود.

در هر جاي ايران كه باشيد مشاوره و تحليــــــل آماري پروژه ها

و تحقيقات علمي خويش و تجزيه و تحليل پرسشنامه ها را از ما بخواهيد.

 

کافیست داده ها را به پست الکترونیکی زیر ایمیل کنید و نتایج و تحلیل و

تفسیر را از ما بخواهید.

Email Adress :Khaki_y65@yahoo.com

 

Phone Number :09355639801

    

                                                  برای داشتن نتایجی معتبر با ما باشید            

                                                                                                            

                                                  انجمن کارشناسان ارشد رشته آمار

 

آدرس ما:

سراسر كشور ايران - داده ها را ايميل نموده و تحليل را دريافت نماييد

 

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم تیر 1393 توسط یزدان خاکی

یکی از انواع داده‌ها که مورد توجه و علاقه شدید محققین است، اهمیت دادن به فاصله زمانی تا وقوع بعضی حوادث مانند مرگ و میر است. به عبارت دیگر پرداختن و توجه نمودن به گروهی از افراد، به طوری که پس از مدتی برای هر کدام از آنها یک نقطه زمانی به نام شکست یا وقوع حادثه تعریف می‌گردد. شکست یا حادثه مورد بحث می‌تواند حداکثر یک بار برای هر فرد اتفاق افتد.

        ازجمله مواردی که می‌تواند مصداق شکست یا واقعه باشد، طول عمر یک ماشین صنعتی، اوّلین زمان مراجعه یک اتومبیل نو به تعمیرگاه، مدت اعتصاب یا زمان بیکاری افراد، بازگشت مجدد یک زندانی آزاد شده به زندان، روی‌آوری دوباره یک معتاد پس از ترک اعتیاد، زمان بقای یک بیمار پس از درمان یا انجام یک عمل جراحی، زمان طلاق یک زوج پس از ازدواج و مثال‌هایی از این قبیل باشد. از آنجایی که این روش‌ها در ابتدا غالباً برای مطالعات مرگ و میر به کار برده می‌شد و اساساً بدین منظور طراحی و به کار می‌رفت، به همین جهت، تجزیه و تحلیل زمان بقا نام گرفت.

        برای مشخص نمودن زمان بقا می‌بایست سه مؤلّفه :

·    مبداء زمان

·    مقیاس یا واحد اندازه‌گیری گذشت زمان

·    مفهوم شکست یا وقوع حادثه

        به طور واضح و دقیق تعریف شود و هیچ گونه ابهامی برای آنها وجود نداشته باشد. متداول‌ترین منبع این گونه اطلاعات، زمانی است که نقاط شروع بعضی حوادث مانند فاصله عمل جراحی تا مرگ یک فرد را ضبط و ثبت کنیم.

        در مطالعات بالینی، معمولاً زمان بقا به زمان مرگ، پیشرفت یک نشانه خاص یا زمان عود بیماری پس از بهبود آن برمی‌گردد. در داده‌های بقا، نقطه پایان بسیار واضح و روشن تعریف شده است ولی نقطه شروع به وضوح مشخص نیست. امّا بهترین تعریف آن زمانی است که بیماری تشخیص داده می‌شود.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه یکم تیر 1393 توسط یزدان خاکی
مدل­یابی معادلات ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات، درباره‌ی روابط متغیرهای مشاهده‌شده و مکنون است. در این پژوهش از مدل­یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزار PLS، جهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است. مدل یابی PLSدر حوزه‌های متنوع از جمله منابع انسانی کاربرد دارد. نگرش Lisrelبر بیشینه‌سازی کواریانس و مدل یابی Plsبر بیشینه‌سازی واریانس تمرکز دارد. پی­ال­اس نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیک های مشابه معادلات ساختاری همچون Lisrelو Amosنیاز به شروط کمتری دارد. به طور مثال بر خلاف لیزرل، مدل یابی مسیر پی­ال­اس برای کاربردهای واقعی مناسب­تر است، به‌ویژه هنگامی که مدل‌ها پیچیده‌تر هستند بهره­گیری از این نگرش مطلوب­تر خواهد بود. البته مزیت اصلی آن در این است که این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد. در واقع Plsمحدودیت حجم نمونه ندارد و نمونه انتخاب‌شده می­تواند برابر یا کمتر از 30 باشد، که در این صورت نتایج نیز معتبر است. همچنین به‌عنوان متدی قدرتمند در شرایطی که تعداد نمونه‌ها و آیتم های اندازه‌گیری محدود است و توزیع متغیرها می‌تواند نامعین باشد مطرح می‌شود. مدل­یابی پی­ال­اس در دو مرحله انجام می‌شود، اولین مرحله، مدل اندازه‌گیری از طریق تحلیل های روایی و پایایی و تحلیل عامل تائیدی بررسی شود و در دومین مرحله، مدل ساختاری به‌وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخص های برازش مدل بررسی شود.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391 توسط یزدان خاکی

ضریب پایایی منفی چه مفهومی دارد؟


بعضی از دوستان به مشکل منفی شدن ضریب پایایی برخورد کرده اند که چیزی دور از انتظار نیست. این حالت زمانی پیش می آید که شما از روش دو نیمه کردن آزمون یا پرسشنامه استفاده می کنید. تنها در این حالت ممکن است ضریب همبستگی بین دو نیمه، منفی باشد که طبیعی است. وقتی اقدام به محاسبه ضریب پایایی می کنید با مقداری منفی مواجه می شوید. از آنجایی که در تعیین پایایی پرسشنامه، چهت همبستگی بین دو نیمه اهمیت ندارد، می توان از قدر مطلق ضریب همبستگی در فرمول مربوطه استفاده کرد تا مشکل منفی شدن پایایی برطرف گردد.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم مرداد 1391 توسط یزدان خاکی

مشكل مقادير منفي در آلفاي كرونباخ


گاهی اوقات پیش می آید که در سنجش پایایی از طریق آلفای کرانباخ، مقدار آلفای کل منفی در می آید. من فکر می کنم قبل از آنکه اقدام به تجدید نظر در طراحی مقیاس بکنیم بهتر است این چند مورد را وارسی کنیم و سپس اقدام کنیم.

1- مقادیر پرت و دورافتاده در متغیرها وجود داشته باشد که بعضا بخاطر اشتباه در ورود داده هاست. مثلا به جای کد 2 ممکن است 22 خورده باشد. لذا ابتدا باید از تمامی متغیرها جدول فراوانی تهیه نمود.

2- ممکن است مقادیر اشتباه (Missig value) را تعریف نکرده باشید. مثلا کدهای 99 را در میزینگ ولیو منظور نکرده باشید. بعضا پیش می آید دانشجویان تعریف مقادیر اشتباه در قسمت برچسبها (Value) را حمل بر تعریف Missig value می کنند که اشتباه است.

3- ممکن است بعضی آیتم ها به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی باشد (مخصوصا در مقیاس لیکرت و مقیاس های مشابه). در این حالت حتما ابتدا باید یک دسته از این متغیرها را با سایر متغیرها هم جهت نمود.

4- ممکن است متغیرها هیچ تناسبی با یکدیگر نداشته باشند. یعنی عقلا لزومی نداشته باشد که بین متغیرها همبستگی وجود داشته باشد.

5- برای شناسایی این متغیرها می توان به ستون همبستگی آیتم با مقیاس در خروجی اصلی آلفای کرانباخ مراجعه نمود و همانها را از حیث موارد چهارگانه فوق به دقت مورد بررسی قرار داد.

۶- این مشکل ممکن است در هنگام استفاده از روش دونیمه کردن پاسخنامه و زمانی که همبستگی معکوس (ضریب همبستگی منفی) است پیش بیاید. فقط کافی است به جای ضریب همبستگی منفی از ضریب همبستگی مثبت استفاده کرد زیرا در پایایی جهت همبستگی برای ما اهمیت ندارد. نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
 

 

آزمون t تك نمونه : براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يک جامعه استفاده مي شود. در بيشتر پژوهش هائي که با مقياس ليکرت انجام مي شوند جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش و تحليل سوالات تخصصي مربوط به آنها از اين آزمون استفاده مي شود.

آزمون t وابسته : براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يک جامعه استفاده مي شود. براي مثال اختلاف ميانگين رضايت کارکنان يک سازمان قبل و بعد از تغيير مديريت يا زماني که نمرات يک کلاس با پيش آزمون و پس آزمون سنجش مي شود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با نمونه های مستقل(Independent Samples t-Test) مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل،‌ در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند. به همین دلیل این آزمون را به عنوان آزمون t ترکیبی (pooled t - test ) شناخته می شود.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی

قابليت اطمينانDependability

قابليت اعتماد معمولا براي بيان درجه اي از اطمينانِ كاركردن يك قطعه يا يك سيستم بطور موفقيت آميز، تحت شرايط مشخص و در يك دوره زماني معين به كار مي رود. اما اين بدان معنا نيست كه اگر يك قطعه يا يك سيستم خراب شد، لزوما غير قابل اعتماد باشد.

اگر مجموعه قابليتهاي، قابليت اعتماد، قابليت نگهداري و تعميرپذيري ، قابليت دسترسي، قابليت ايمني، دوام و قابليت استفاده براي يك سيستم وجود داشته باشد، گوييم سيستم قابليت اطمينان دارد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی

تحليل مميزي مربوط به يافتن قاعده اي براي تميز دادن دو يا چند جامعه چند متغيره از يكديگر مي باشد. مهمترين كاربرد تحليل مميزي رده بندي است.

تصميم گيري راجع به اينكه يك مشاهده P متغيره متعلق به كدام يك از دو جامعه يا چند جامعه رقيب است، رده بندي ناميده مي شود. به عنوان مثال فرض كنيد در يك حفاري جمجمه هاي جديدي يافت شده اند. چگونه مي توان با روشهاي آماري تصميم گرفت كه هر يك از جمجمه ها متعلق به كدام يك از پنج دوره زمين شناسي است؟ روشهاي تحليل مميزي و رده بندي به اين سوال پاسخ مي دهد. كاربردهاي متعددي براي روشهاي تحليل مميزي و رده بندي در پزشكي، قابل تصور است. در واقع در بسياري از موارد تشخيص نوع بيماري مي تواند بر اساس علائم قابل مشاهده مبتني بر روشهاي تحليل مميزي و رده بندي باشد.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی

تحليل مولفه هاي اصلي روشي جهت تقليل بعد مساله مورد مطالعه است. تحليل عاملي نيز روش ديگري جهت تقليل بعد مساله است. هرچند هدف اصلي تحليل مولفه هاي اصلي و تحليل عاملي، تقليل بعد مساله است ولي تفاوتهايي نيز دارند. در  تحليل مولفه هاي اصلي امكان تبديل تعداد زيادي از متغيرهاي اوليه به تعداد معدودي از متغيرهاي جديد (كه همان چند مولفه اصلي اول هستند) بررسي مي شود. بطوريكه متغيرهاي جديد سهم بزرگي از كل واريانس را داشته باشند. در تحليل عاملي معمولا تعداد بسيار زيادي متغير داريم (مثلا 50 متغير) و مي خواهيم بررسي كنيم كه آيا مي توان اين متغيرها را به چند گروه معدود (مثلا به سه گروه) تفكيك نمود، بطوريكه متغيرهايي كه داخل يك گروه هستند با يكديگر داراي همبستگي زياد باشند ولي متغيرهاي هر گروه همبستگي ناچيزي با متغيرهاي گروههاي ديگر داشته باشند.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
 

گاهی با دانستن توزیع داده ها به راحتی می توانیم برآورد گرها را بیابیم مثلا اگر داده های ما دارای توزیع نرمال باشند میانه و میانگین بر هم منطبقند پس در این حالت ما از آمار پارامتری استفاده می کنیم ...

در نقطه مقابل این کار وقتی ما توزیع احتمال داده هایمان را نداریم برای برآورد  میانه از آمار ناپارامتری استفاده می کنیم ....ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
 

‌در اواسط‌ دهه‌  1980، شركت‌ موتورولا(MOTOROLA) به‌ تلاشي‌ گسترده‌ براي‌ بهبود كيفيت‌ و دستيابي‌ به‌ نقص‌ صفر در توليدات‌ و خدمات‌ خود پرداخت. چنين‌ وضعيتي‌ را به‌عنوان‌ كيفيت‌ 6 سيگما نام‌ نهاد و يك‌ سيستم‌ سنجشي‌ ايجاد كرد كه‌ عملكرد را به‌ سوي‌ كسب‌ رضايت‌ مشتري‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ اصلي‌ سوق‌ مي‌داد. سيگما حرف‌ هجدهم‌ از حروف‌ الفباي‌ يوناني‌ و اصطلاحي‌ در آمار است‌ كه‌ به‌ نمايش‌ انحراف‌ از وضع‌ مطلوب‌ مي‌پردازد. شش‌ سيگما را معادل‌ 4/3 نقص‌ در ميليون‌ تعريف‌ كردند و نقص‌ را هر چيز خارج‌ از رضايت‌ مشتري‌ ناميدند. شركتهاي‌ نمونه‌ آمريكايي، امروزه‌ درحد 3 يا 4 سيگما يا به‌ ترتيب‌ معادل‌ 66807 يا 6210 نقص‌ در ميليون‌ به‌ توليد مي‌پردازند. براي‌ دستيابي‌ به‌ 6 سيگما، سازمان‌ به‌ كاهش‌ متغيرهاي‌ اثرگذاري‌ بر ضايعات‌ موجود در فرايند مي‌پردازد به‌نحوي‌ كه‌ فرايندي‌ جديد و محصولي‌ نوين‌ در سطح‌ كيفيت‌ 6 سيگما حاصل‌ گردد. بهبود زماني‌ تحقق‌ مي‌يابد كه‌ سيستم‌هاي‌ بهبود فرايند با انضباطي‌ كامل‌ و مبتني‌ بر شيوه‌DMAIC اجرا گردد. عواملي‌ كه‌ زير چتر شش‌ سيگماي‌ شركتها قرار مي‌گيرند، متفاوتند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
 

هیچ گاه جمع آوری داده ها فی نفسه دارای ارزش نیست. همواره تحقیقات به علت وجود احساس نیاز به انجام آزمایش در مورد یک فرض موقتی درباره طبیعت،‌ که با نام فرضیه شناخته می شود،‌ انجام می شود. اغلب فرضیه بیانگر این مطلب است که یک ارتباط علیتی بین دو متغیر وجود دارد به شکلی که میزان یکی (متغیر مستقل independent variable) تا حدودی تعیین کننده دیگری (متغیر وابستهdependent variable) است.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
 

Statistical Package for Social Siences بسته نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی، spss به عنوان یکی از نرم افزارهای قدرتمند در تجزیه و تحلیلهای آماری چندین سال است که در تحقیقات دانشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی متاسفانه همواره فقدان یک مجموعه جامع که به بررسی کامل این نرم افزار پرداخته باشد به چشم می‌خورد.

این نرم‌افزار یکی از نرم‌افزارهای تخصصی آمار می‌باشد و بیشتر به بحث‌های آماری در حیطهء علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم رفتاری و … می پردازد.

  ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
 

نرم افزار Splus  یکی از نرم افزارهای پیشرفته دهه اخیر می باشد که با سرعت قابل ملاحظه ای پیشرفت داشته است و نسخه های مختلف آن هرچند وقت یکبار به جهان عرضه می شود . این نرم افزار با برخورداری از کارایی وسیع در نظریه های مختلف آمار در سطوح مقدماتی و پیشرفته خصوصاً در سال های اخیر به عنوان ابزاری مهم در عمده تحلیل های کمی داده ها و مدل های آماری و استخراج نتایج توسط پژوهشگران جهان مورد استفاده قرار می گیرد .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
 

یکی از فروض کلاسیک در تخمین بروش ols نبود ارتباط میان پسماندها ( باقیمانده ها یا خطاها) در دوره های مختلف زمانی است؛ نقض این فرض مشکلی به نام خود همبستگی ایجاد می کند. به عبارت دیگر مدل کلاسیک فرض می کند که جزء اخلال مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخلال مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
 

سری های زمانی یکی از شاخه های آمار و احتمال است که در سایر رشته های علوم مانند ژئوفیزیک، اقتصاد، مهندسی ارتباطات، هواشناسی و ... کاربرد فراوانی دارد؛ دامنه کاربردهای سری های زمانی روز به روز گسترده تر می شود و نیاز دانش پژوهان در این زمینه افزون تر می گردد.

« یک سری زمانی مجموعه مشاهداتی است که بر حسب زمان مرتب شده باشند.»

تجزیه و تحلیل سری های زمانی بطور نظری و عملی از زمان شروع کار اصلی جورج.ای.پی. باکس و ام.جنکینس در سال 1970 ( تحت عنوان تجزیه و تحلیل سری های زمانی، پیش بینی و کنترل ) به سرعت توسعه پیدا نمود.

داده هایی که ازمشاهدات یک پدیده در طول زمان بدست می آیند بسیار متداول هستند، در کسب و کار و اقتصاد، در هواشناسی، در کشاورزی، در علوم بیولوژیکی فهرست زمینه هایی که در آن سری زمانی مشاهده شده و تجزیه و تحلیل می شود بی پایان است. هدف تجزیه و تحلیل سری های زمانی معمولاً دوتاست:

- درک یا به مدل در آوردن مکانیسم تصادفی که منجر به مشاهده، سری می شود

- پیش بینی مقادیر آینده سری، بر مبنای  گذشته آن

در تجزیه و تحلیل یک سری زمانی چندین هدف ممکن وجود دارد. این اهداف را می توانیم به صورت توصیف، تشریح، پیش بینی و کنترل رده بندی کنیم.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 توسط یزدان خاکی
  

آمار علم طبقه بندی اطلاعات،علم تصمیم گیریهای منطقی، علم برنامه ریزی های دقیق  علم توصیف و بیان آن چیزی است که از اطلاعات و مشاهدات میتوان فهمید. به همین دلیل است که هر روزه شاهد گسترش بیش از پیش کاربردهای آمار در زمینه های مختلف هستیم. مدیران ما چه در سطوح میانی و چه در سطوح عالی، قطعا با کاربرد آمار و استفاده از قابلیت های فراوان این علم ، چه در زمینه توصیف اطلاعات و چه در زمینه استنباط اطلاعات در کار خود موفقیت بیشتر و چشمگیر تری کسب خواهند نمود. محققان ما در زمینه های پزشکی به خوبی به اهمیت آمار برای تایید یا رد اثر بخشی یک داروی جدید و یا یک روش درمان واقفند. تولید کنند گان محصولات مختلف میتوانند با استفاده از آینه آمار جایگاه خویش را در میان رقیبان ببینند و بسنجند و با استفاده از این علم جهت صحیح را پیدا کنند. اقتصاد دانان و مدیران اقتصادی در صورت استفاده از این علم خواهند فهمید که برنامه ریزی های اقتصادی چه قدر آسان تر، علمی تر و اثر بخش تر خواهد بود. و در نهایت پژوهشگران، محققان، استادان دانشگاهها و دانشجویان نیز با روی آوردن بیشتر به استفاده از آمار و تحلیلهای آماری بر ارزش و اثربخشی تحقیقات خود می افزایند.ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.


دانلود کتاب آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی کاملترین کتاب آموزش گرامر انگلیسی آموزش گرامر انگلیسی از ابتدا تا سطح پیشرفته. یك كتاب آموزشی برای دانشجویان متوسطه تا عالی زبان انگلیسی برای كسب مهارت‌ های دستور زبان. هر چند این كتاب بیشتر تاكید خود را بر گرامر گذاشته است، اما سعی دارد تمام مهارت‌ های زبانی را به روش ‌های متنوع به خوانندگان خود انتقال دهد. این كتاب در واقع یك مرجع برای طریقه‌ ی تدریس در كلاس ‌های درس است، اما می‌ تواند به تنهایی و به صورت خودآموز نیز دنبال شود. کاملترین کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی به صورت آموزش فارسی در اختیار شما قرار گرفته است. با مطالعه این کتاب، دیگر نیازمند مطالعه هیچ کتابی در زمینه فراگیری گرامر زبان انگلیسی نیستید. این جزوه برای چه کسانی مفید است؟ دانش آموزان دوره ی راهنمایی، دوره ی دبیرستان، داوطلبین کنکور، کسانی که قصد شرکت در آزمون Ielts, tofel ، mche و سایر آزمون های مشابه را دارند، افرادی که قصد مصاحبه دارند و ...  
فرمت فایل ها: PDF
تعداد صفحات: 183

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک