قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

تدوین پایانامه و تحلیل داده های آماری

تدوین پایانامه و تحلیل داده های آماری
 
تحلیل و آنالیز داده های آماری

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه پنجم تیر ۱۳۹۰ توسط یزدان خاکی
 

 

                داده پردازان فروزش

 

با توجه به اينكه صحت و اعتبار نتايج يك پژوهش به انجـــــام دقيق و اصولي تمامـــــي مراحل

 

 آن بستگي دارد، " ما کارشناسان ارشد آمار " آمادگي داریم، از زمان شروع يك پژوهش يا

تحقيق ميداني، یا تهيه پرسشنامه و نمونه گيري اوليه تا زمــــــان نتيجه گيري و تحويــــل

پروژه، خدمات تخصصي آمـــــاري را به محققان و دانشجویان ارائه نمايیم.

 

تجزیه و تحلیل آمـــــاری کلیه پایـــــــان نامه های علوم اجتماعـــی، مدیــــریت، مهندســـی و پزشکی،...


تجزیه و تحلیل آماری با اســــــــتفاده از SPSS, minitab, sas, splus, statistical, eveiws, stata,...


تحلیل آماری پایان نامه های رشته های آمـــــــار، مهندســــی صنایع، علوم اجتماعی،

اقتصاد، پزشکی، مــــــدیریت، حسابداری، بازرگانــی، تربیت بدنی، کشاورزی، علـــــــوم

تربيتـــي، تمامي رشتـــــــه هاي پزشكي، مترجمي زبان، صنايع غذايي، بهداشت محيط،

گرايش هاي مديريت، زمین شناســـی، زیست شناسی و غیره

انجــــام تحــــلیلهای آمــــاری پایــــــان‌نامه‌های دکتـــــرا، کارشناســـــی ارشد و

کارشنـاســـــی شامـــل:

تحلیلهای توصیفی شامل: رسم جداول فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی،

رســم نمودارهای توصیفی،...

تحلیلهای استنباطی شامل: آزمونهــــای مختلف پــــارامتری و نـــاپـــارامتری آمــاری،

آزمونهای استودنت (استيودنتt )  ( نمونه های مســــــتقل، نمـــــونه های وابسته) ،

 آنـــــالیز واریانـــس، آزمون مقايســــــه ميانگين¬ها (آزمون دانكن و LSD و تـــوکی و دانت)

 تحلیل¬های عامـــــلی، محــاسبه آماره‌های گوناگون مانند آماره t، آماره کی دو ( خی دو

يامربع كاي)، آماره گاما، محاسبه ســـــطح معنی داری p-value برای آزمونهای مختلف و

تفــــــسیر آن، مدل ســـازی رگرسیونی، سریهای زمانی و طرح آزمایشها، ازمونــــهای

ناپارامتري کروسکال والیــــس، من ویتنی، کندال تـــاو b، آزمون نرمال بـــودن مشاهدات

 آزمون فرضيه ها، آزمون همــــــبستگي پيرســــون، اسپیرمن، آزمون همبستگي

،ناپارامـــــتري (آزمون كندال و تاو)، کـــنترل کیفـــــیت آماری و نمودارهای کنترل، آزمون

روايي و پايايي و قابليت اعتمـــــاد پرسشنامه بــــا استفاده از آلفاي كرونباخ,...

طــــراحی پرسشنامه ، انجام تحلیلهای آماری و اکتشافی پــــایــان‌نامه‌های دکتــــرا، کارشناسـی ارشد

ارائه مشاوره آماری

ارائه توضیحات کافی جهت پاسخ به ســـــوالات احتمالی مورد پرسش در جلسات دفاع تحویل

به صورت غیرحضوری ( اینترنتی).

 تدوین پروپوزال و پایانامه تمامی رشته ها با نگارش تخصصی

حق الزحمه کار بصورت توافقی و با تخفیف برای دانشجویان خواهد بود.

در هر جاي ايران كه باشيد مشاوره و تحليــــــل آماري پروژه ها، پايان نامه ها

و تحقيقات علمي خويش و تجزيه و تحليل پرسشنامه ها را از ما بخواهيد.

 

کافیست داده ها را به پست الکترونیکی زیر ایمیل کنید و نتایج و تحلیل و

تفسیر را از ما بخواهید.

Email Adress :Khaki_y65@yahoo.com

 

Phone Number :09355639801

    

                                                  برای داشتن نتایجی معتبر با ما باشید            

                                                                                                            

                                                  انجمن کارشناسان ارشد رشته آمار

 

آدرس ما:

سراسر كشور ايران - داده ها را ايميل نموده و تحليل را دريافت نماييد

 

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ توسط یزدان خاکی
ز روش های جدید آماری ویکی از قوی ترین روش های تجزیه و تحلیل چندمتغیره است. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره ای است که نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است. معادلات ساختاری به عنوان یک الگوی آماری به بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار(مشاهده شده) می پردازد. 
معمولا به آن SEM یا Structural Equational Modeling می گویند، اما برخی هم به آن تحلیل ساختاری کواریانس، الگوسازی علی و لیز رل اطلاق می کنند. 
از طریق معادلات ساختاری می توان ساختارهای فرضی کلی یا الگوهای علی را با داده های غیر آزمایشی تایید کرد. معادلات ساختاری، چارچوب منسجمی را برای برآورد قدرت روابط بین همه متغیرهای یک الگوی نظری فراهم می آورد. نظریه ها محور اساسی در این الگو هستند و بدون آنها نمی توان توصیف مناسبی از روابط درونی متغیرها داشت. ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۴ توسط یزدان خاکی
حلیل مسیر تکنیکی برای بررسی ارتباط و وابستگی میان متغیرها است. در تحلیل مسیر از انواع تکنیک‌های رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، همبستگی چندمتغیره و تحلیل‌های واریانس و کوواریانس چندگانه مانند MANOVA, ANOVA, ANCOVA استفاده می‌شود. از آنجاکه تحلیل مسیر از روش‌های مبتنی بر رگرسیون چندگانه استفاده می‌کند، می‌تواند به عنوان نوعی از مدل معادلات ساختاری محسوب شود. (جکسون و همکاران، 2005)
مدل معادلات ساختاری یا Structural Equation Model یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادلات ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف می‌کند. (حبیبی و جواهری، 1390) در تحلیل مسیر مدل اندازه‌گیری موجود نیست و فقط شامل مدل علی ساختار است. (جکسون و همکاران، 2005) تحلیل مسیر فقط بر روی متغیرهای مشاهده شده قابل انجام است. در صورت نیاز با فرض وجود متغیرهای مکنون می توان از متغیرهای مشاهده شده، میانگین گرفته و در قالب یک متغیر مشاهده شده بیان کنیم. 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوم تیر ۱۳۹۳ توسط یزدان خاکی

یکی از انواع داده‌ها که مورد توجه و علاقه شدید محققین است، اهمیت دادن به فاصله زمانی تا وقوع بعضی حوادث مانند مرگ و میر است. به عبارت دیگر پرداختن و توجه نمودن به گروهی از افراد، به طوری که پس از مدتی برای هر کدام از آنها یک نقطه زمانی به نام شکست یا وقوع حادثه تعریف می‌گردد. شکست یا حادثه مورد بحث می‌تواند حداکثر یک بار برای هر فرد اتفاق افتد.

        ازجمله مواردی که می‌تواند مصداق شکست یا واقعه باشد، طول عمر یک ماشین صنعتی، اوّلین زمان مراجعه یک اتومبیل نو به تعمیرگاه، مدت اعتصاب یا زمان بیکاری افراد، بازگشت مجدد یک زندانی آزاد شده به زندان، روی‌آوری دوباره یک معتاد پس از ترک اعتیاد، زمان بقای یک بیمار پس از درمان یا انجام یک عمل جراحی، زمان طلاق یک زوج پس از ازدواج و مثال‌هایی از این قبیل باشد. از آنجایی که این روش‌ها در ابتدا غالباً برای مطالعات مرگ و میر به کار برده می‌شد و اساساً بدین منظور طراحی و به کار می‌رفت، به همین جهت، تجزیه و تحلیل زمان بقا نام گرفت.

        برای مشخص نمودن زمان بقا می‌بایست سه مؤلّفه :

·    مبداء زمان

·    مقیاس یا واحد اندازه‌گیری گذشت زمان

·    مفهوم شکست یا وقوع حادثه

        به طور واضح و دقیق تعریف شود و هیچ گونه ابهامی برای آنها وجود نداشته باشد. متداول‌ترین منبع این گونه اطلاعات، زمانی است که نقاط شروع بعضی حوادث مانند فاصله عمل جراحی تا مرگ یک فرد را ضبط و ثبت کنیم.

        در مطالعات بالینی، معمولاً زمان بقا به زمان مرگ، پیشرفت یک نشانه خاص یا زمان عود بیماری پس از بهبود آن برمی‌گردد. در داده‌های بقا، نقطه پایان بسیار واضح و روشن تعریف شده است ولی نقطه شروع به وضوح مشخص نیست. امّا بهترین تعریف آن زمانی است که بیماری تشخیص داده می‌شود.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه یکم تیر ۱۳۹۳ توسط یزدان خاکی
مدل­یابی معادلات ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات، درباره‌ی روابط متغیرهای مشاهده‌شده و مکنون است. در این پژوهش از مدل­یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزار PLS، جهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است. مدل یابی PLSدر حوزه‌های متنوع از جمله منابع انسانی کاربرد دارد. نگرش Lisrelبر بیشینه‌سازی کواریانس و مدل یابی Plsبر بیشینه‌سازی واریانس تمرکز دارد. پی­ال­اس نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با تکنیک های مشابه معادلات ساختاری همچون Lisrelو Amosنیاز به شروط کمتری دارد. به طور مثال بر خلاف لیزرل، مدل یابی مسیر پی­ال­اس برای کاربردهای واقعی مناسب­تر است، به‌ویژه هنگامی که مدل‌ها پیچیده‌تر هستند بهره­گیری از این نگرش مطلوب­تر خواهد بود. البته مزیت اصلی آن در این است که این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد. در واقع Plsمحدودیت حجم نمونه ندارد و نمونه انتخاب‌شده می­تواند برابر یا کمتر از 30 باشد، که در این صورت نتایج نیز معتبر است. همچنین به‌عنوان متدی قدرتمند در شرایطی که تعداد نمونه‌ها و آیتم های اندازه‌گیری محدود است و توزیع متغیرها می‌تواند نامعین باشد مطرح می‌شود. مدل­یابی پی­ال­اس در دو مرحله انجام می‌شود، اولین مرحله، مدل اندازه‌گیری از طریق تحلیل های روایی و پایایی و تحلیل عامل تائیدی بررسی شود و در دومین مرحله، مدل ساختاری به‌وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخص های برازش مدل بررسی شود.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ توسط یزدان خاکی

ضریب پایایی منفی چه مفهومی دارد؟


بعضی از دوستان به مشکل منفی شدن ضریب پایایی برخورد کرده اند که چیزی دور از انتظار نیست. این حالت زمانی پیش می آید که شما از روش دو نیمه کردن آزمون یا پرسشنامه استفاده می کنید. تنها در این حالت ممکن است ضریب همبستگی بین دو نیمه، منفی باشد که طبیعی است. وقتی اقدام به محاسبه ضریب پایایی می کنید با مقداری منفی مواجه می شوید. از آنجایی که در تعیین پایایی پرسشنامه، چهت همبستگی بین دو نیمه اهمیت ندارد، می توان از قدر مطلق ضریب همبستگی در فرمول مربوطه استفاده کرد تا مشکل منفی شدن پایایی برطرف گردد.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۱ توسط یزدان خاکی

مشكل مقادير منفي در آلفاي كرونباخ


گاهی اوقات پیش می آید که در سنجش پایایی از طریق آلفای کرانباخ، مقدار آلفای کل منفی در می آید. من فکر می کنم قبل از آنکه اقدام به تجدید نظر در طراحی مقیاس بکنیم بهتر است این چند مورد را وارسی کنیم و سپس اقدام کنیم.

1- مقادیر پرت و دورافتاده در متغیرها وجود داشته باشد که بعضا بخاطر اشتباه در ورود داده هاست. مثلا به جای کد 2 ممکن است 22 خورده باشد. لذا ابتدا باید از تمامی متغیرها جدول فراوانی تهیه نمود.

2- ممکن است مقادیر اشتباه (Missig value) را تعریف نکرده باشید. مثلا کدهای 99 را در میزینگ ولیو منظور نکرده باشید. بعضا پیش می آید دانشجویان تعریف مقادیر اشتباه در قسمت برچسبها (Value) را حمل بر تعریف Missig value می کنند که اشتباه است.

3- ممکن است بعضی آیتم ها به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی باشد (مخصوصا در مقیاس لیکرت و مقیاس های مشابه). در این حالت حتما ابتدا باید یک دسته از این متغیرها را با سایر متغیرها هم جهت نمود.

4- ممکن است متغیرها هیچ تناسبی با یکدیگر نداشته باشند. یعنی عقلا لزومی نداشته باشد که بین متغیرها همبستگی وجود داشته باشد.

5- برای شناسایی این متغیرها می توان به ستون همبستگی آیتم با مقیاس در خروجی اصلی آلفای کرانباخ مراجعه نمود و همانها را از حیث موارد چهارگانه فوق به دقت مورد بررسی قرار داد.

۶- این مشکل ممکن است در هنگام استفاده از روش دونیمه کردن پاسخنامه و زمانی که همبستگی معکوس (ضریب همبستگی منفی) است پیش بیاید. فقط کافی است به جای ضریب همبستگی منفی از ضریب همبستگی مثبت استفاده کرد زیرا در پایایی جهت همبستگی برای ما اهمیت ندارد. نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ توسط یزدان خاکی
 

 

آزمون t تك نمونه : براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يک جامعه استفاده مي شود. در بيشتر پژوهش هائي که با مقياس ليکرت انجام مي شوند جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش و تحليل سوالات تخصصي مربوط به آنها از اين آزمون استفاده مي شود.

آزمون t وابسته : براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يک جامعه استفاده مي شود. براي مثال اختلاف ميانگين رضايت کارکنان يک سازمان قبل و بعد از تغيير مديريت يا زماني که نمرات يک کلاس با پيش آزمون و پس آزمون سنجش مي شود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ توسط یزدان خاکی
برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با نمونه های مستقل(Independent Samples t-Test) مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل،‌ در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند. به همین دلیل این آزمون را به عنوان آزمون t ترکیبی (pooled t - test ) شناخته می شود.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰ توسط یزدان خاکی

قابليت اطمينانDependability

قابليت اعتماد معمولا براي بيان درجه اي از اطمينانِ كاركردن يك قطعه يا يك سيستم بطور موفقيت آميز، تحت شرايط مشخص و در يك دوره زماني معين به كار مي رود. اما اين بدان معنا نيست كه اگر يك قطعه يا يك سيستم خراب شد، لزوما غير قابل اعتماد باشد.

اگر مجموعه قابليتهاي، قابليت اعتماد، قابليت نگهداري و تعميرپذيري ، قابليت دسترسي، قابليت ايمني، دوام و قابليت استفاده براي يك سيستم وجود داشته باشد، گوييم سيستم قابليت اطمينان دارد.ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.


دانلود کتاب آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی کاملترین کتاب آموزش گرامر انگلیسی آموزش گرامر انگلیسی از ابتدا تا سطح پیشرفته. یك كتاب آموزشی برای دانشجویان متوسطه تا عالی زبان انگلیسی برای كسب مهارت‌ های دستور زبان. هر چند این كتاب بیشتر تاكید خود را بر گرامر گذاشته است، اما سعی دارد تمام مهارت‌ های زبانی را به روش ‌های متنوع به خوانندگان خود انتقال دهد. این كتاب در واقع یك مرجع برای طریقه‌ ی تدریس در كلاس ‌های درس است، اما می‌ تواند به تنهایی و به صورت خودآموز نیز دنبال شود. کاملترین کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی به صورت آموزش فارسی در اختیار شما قرار گرفته است. با مطالعه این کتاب، دیگر نیازمند مطالعه هیچ کتابی در زمینه فراگیری گرامر زبان انگلیسی نیستید. این جزوه برای چه کسانی مفید است؟ دانش آموزان دوره ی راهنمایی، دوره ی دبیرستان، داوطلبین کنکور، کسانی که قصد شرکت در آزمون Ielts, tofel ، mche و سایر آزمون های مشابه را دارند، افرادی که قصد مصاحبه دارند و ...  
فرمت فایل ها: PDF
تعداد صفحات: 183

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک